Obchodné podmienky

Obchodné podmienky školení a testov
spoločnosti ALEF Distribution SK, s.r.o. (ďalej len „OP“)

Verzia 1.0
Účinnosť od 1.11.2020

1. Úvodné ustanovenie

Týmito obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy objednávateľa prezenčných a online školení a/alebo testov a poskytovateľom školení, spoločnosti ALEF Distribution SK, s.r.o., IČO 35 703 466, so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, spisová značka 12187/B vedená na Okresnom súde Bratislava 1 (ďalej len „spoločnosť ALEF“).

Tieto obchodné podmienky môžu byť spoločnosťou ALEF jednostranne zmenené. Práva a povinnosti objednávateľa školení a spoločnosti ALEF sa však vždy riadia OP v znení účinnom v dobe, kedy bola objednávka preukázateľne odoslaná spoločnosti ALEF; také znenie OP je pre objednávateľa školení záväzné.

Je vecou objednávateľa školení, aby priebežne sledoval aktuálne znenie OP (znenie OP je priebežne označované číslom verzie) a s OP sa priebežne zoznamoval. Všetky verzie OP vrátane verzie aktuálne účinnej sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti ALEF https://training.alef.com/sk .

Ceny školení sú uvedené na internetových stránkach. Uvedené ceny sú bez DPH.

2. Objednanie školení a testov

2.1. Objednanie školenia

Objednávku školenia je možné objednávateľom školenia realizovať prostredníctvom webovej stránky https://training.alef.com/sk alebo e-mailom na sk-training@alef.com. Každá objednávka musí mať náležitosti, ktoré sú následne potrebné pre fakturáciu a konkrétne prihlásenie, a to:

 • údaje právnickej alebo fyzickej osoby (objednávateľa školenia), na ktorú bude vystavená faktúra vrátane sídla a DIČ, ak je platcom DPH
 • výslovný odkaz, že objednávka a práva a povinnosti z nej vznikajúce sa riadia účinnými OP spoločnosti ALEF uverejnené na webových stránkach https://training.alef.com/sk , s ktorými sa objednávateľ školenia oboznámil a ktorými sa zaväzuje riadiť
 • meno, priezvisko a kontaktné údaje účastníka/účastníkov školenia
 • typ školenia a dátum, ktorého sa účastník/účastníci chcú zúčastniť
 • zvolený spôsob platby (faktúra, ALEF Training Credits, či Cisco Learning Credits, pokiaľ ich má objednávateľ školenia k dispozícii)

Po prijatí objednávky odošle pracovník ALEF Training Team spoločnosti ALEF každému objednávateľovi školenia a každému prihlásenému účastníkovi do 48 hodín potvrdenie objednávky, ak je termín školenia voľný. V prípade, že je termín zvoleného školenia už obsadený, budú objednávateľ školenia a každý prihlásený účastník kontaktovaní s ponukou alternatívnych termínov konania.

Minimálne týždeň pred začiatkom školenia účastníci školenia obdržia elektronickú pozvánku s bližšími organizačnými informáciami, akými sú termín začiatku školenia, miesto konania, či možnosti parkovania.

Spoločnosť ALEF je oprávnená kedykoľvek zmeniť formát prezenčného školenia na online školenie a naopak. Ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

2.2. Opakovaná účasť na online školení

Opakovaná účasť na online školení je dostupná iba pre vILT* Cisco certifikované školenia.

*vILT (Virtual Instructor-Led Training) je forma dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy.

Objednávateľ školenia môže pre účastníka/účastníkov školenia objednať opakovanú účasť na školení alebo jeho časti. Opakovaná účasť je vždy iba teoretická, bez zapojenia účastníka/účastníkov školenia do praktickej časti. Účastník/účastníci školenia v takomto prípade pracujú s materiálmi, ktoré obdržal/obdržali na prvom termíne online školenia, a to bez možnosti prístupu do laboratórneho prostredia.

Objednávateľ školenia môže požiadať o opakovanú účasť účastníka/účastníkov na online školení najneskôr do jedného mesiaca od skončenia pôvodného online školenia, a to e-mailom na sk-training@alef.com. V e-maile môže Objednávateľ školenia uviesť konkrétny ním požadovaný termín opakovaného online školenia alebo jeho časti. V prípade, že termín online školenia daného obsahu nie je vypísaný alebo bude úplne obsadený účastníkmi školenia, ktorí sa daného školenia účastnia po prvýkrát, pracovník ALEF bude objednávateľa školenia kontaktovať s ponukou náhradného termínu. Tento náhradný termín online školenia si potom objednávateľ školenia môže v spoločnosti ALEF objednať na hore uvedenej e-mailovej adrese. Bez ohľadu na hore uvedené však platí, že možnosť účastníka/účastníkov školenia vykonať opakovanú účasť na online školení zaniká po uplynutí 12 mesiacov od skončenia pôvodného online školenia, pokiaľ sa spoločnosť ALEF s objednávateľom školenia nedohodne inak.

Podmienkou pre umožnenie opakovanej účasti účastníka/účastníkov online školenia je úhrada prvého termínu online školenia. Za opakované online školenie sa účastnícky poplatok nehradí. Nie je však možné sa opakovane zúčastniť online školenia v prípade, že je dané školenie stiahnuté z ponuky spoločnosti ALEF alebo už v uvedenej lehote nie je spoločnosťou ALEF vypísaný žiadny ďalší termín daného online školenia.

2.3. Objednanie testu

Objednávku testu je možné objednávateľom realizovať prostredníctvom webovej stránky https://training.alef.com/sk alebo e-mailom na sk-testing@alef.com, a to najneskôr 48 hodín pred želaným termínom testu. Každá objednávka musí mať náležitosti, ktoré sú následne potrebné pre fakturáciu a konkrétne prihlásenie, a to:

 • údaje právnickej alebo fyzickej osoby (objednávateľa testu), na ktorú bude vystavená faktúra vrátane sídla a DIČ, ak je platcom DPH
 • výslovný odkaz, že objednávka a práva a povinnosti z nej vznikajúce sa riadia účinnými OP spoločnosti ALEF uverejnené na webových stránkach https://training.alef.com/sk , s ktorými sa objednávateľ oboznámil a ktorými sa zaväzuje riadiť
 • meno, priezvisko a kontaktné údaje účastníka/účastníkov testu
 • typ testu, dátum a presnú hodinu, kedy sa chce účastník/účastníci zúčastniť
 • zvolený spôsob platby (faktúra, ALEF Training Credits, či Cisco Learning Credits, pokiaľ ich má objednávateľ k dispozícii)

Po prijatí objednávky odošle pracovník ALEF Training Team spoločnosti ALEF každému objednávateľovi a každému prihlásenému účastníkovi do 24 hodín potvrdenie objednávky, ak je termín voľný. V prípade, že je termín už obsadený, budú objednávateľ a každý prihlásený účastník kontaktovaní s ponukou alternatívnych termínov konania.

Účastník testu je povinný dodržiavať podmienky stanovené spoločnosťou VUE.

3. Úhrada školení a testov

3.1. Úhrada školenia

Účastnícky poplatok za školenie zahŕňa výučbu, použitie výpočtovej techniky, študijné materiály a vystavenie osvedčenia o absolvovaní školenia. V cene školenia je zahrnuté aj občerstvenie vrátane nápojov rôzneho druhu a teplý obed v prípade, že školenie prebieha v priestoroch Alef Training Centra. V prípade realizácie školenia mimo týchto priestorov je občerstvenie a obed vecou dohody objednávateľa školení a spoločnosti ALEF.

Úhrada cien školenia prebieha v prípade už existujúcich zákazníkov až po realizácii školenia, štandardne do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry. U nových zákazníkov je na prvú objednávku školenia vystavovaná zálohová faktúra, ktorú je objednávateľ školenia povinný uhradiť do začiatku školenia. Úhradou sa rozumie pripísanie čiastky úhrady na účet poskytovateľa školenia. Po školení je objednávateľovi školenia vystavená faktúra – daňový doklad. V prípade bezproblémovej úhrady, t.j. vo fakturovanej čiastke a termíne, je každé ďalšie školenie už platené rovnako ako v prípade už existujúcich zákazníkov spoločnosti ALEF, teda až po jeho ukončení do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry.

V prípade, že spoločnosť má k dispozícii ALEF Training Credits (ATC), tieto môže využiť ako platbu za príslušné školenie. Informácie o aktuálnej výške a spôsobe ich čerpania podá ALEF Training Team spoločnosti ALEF.

Pokiaľ má spoločnosť k dispozícii Cisco Learning Credits (CLC), tieto je možné použiť len na certifikované Cisco školenia.

V prípade omeškania s úhradou ceny školenia vzniká povinnosť objednávateľovi školenia uhradiť spoločnosti ALEF úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

3.2. Úhrada testu

Účastnícky poplatok za test zahŕňa samotný test v komfortnej, klimatizovanej miestnosti. K dispozícii má účastník aj občerstvenie zahŕňajúce nealkoholické teplé a studené nápoje.

Úhrada cien testu prebieha v prípade už existujúcich zákazníkov až po realizácii testu, štandardne do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry. U nových zákazníkov je na prvú objednávku testu vystavovaná zálohová faktúra, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť pred termínom testu. Úhradou sa rozumie pripísanie čiastky úhrady na účet poskytovateľa testu. Následne po realizácii testu je objednávateľovi vystavená faktúra – daňový doklad. V prípade bezproblémovej úhrady, t.j. vo fakturovanej čiastke a termíne, je každý ďalší test už platený rovnako ako v prípade už existujúcich zákazníkov spoločnosti ALEF, teda až po jeho ukončení do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry.

V prípade, že spoločnosť má k dispozícii ALEF Training Credits (ATC), tieto môže využiť ako platbu za príslušný test. Informácie o aktuálnej výške a spôsobe ich čerpania podá ALEF Training Team spoločnosti ALEF.

Pokiaľ má spoločnosť k dispozícii Cisco Learning Credits (CLC), môže ich využiť nepriamo ako platbu za príslušný test. O postup je potrebné požiadať pracovníka ALEF Training Team spoločnosti ALEF.

V prípade omeškania s úhradou ceny testu vzniká povinnosť objednávateľovi uhradiť spoločnosti ALEF úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4. Storno podmienky

4.1. Školenia

Žiadosť o bezplatné zrušenie účasti na certifikovanom školení je potrebné zaslať najneskôr do 35 pracovných dní pred termínom začiatku školenia na sk-training@alef.com, prípadne príslušnému pracovníkovi ALEF Training Teamu spoločnosti ALEF, ktorým bola objednávka potvrdená. V prípade zrušenia účasti menej ako 35 pracovných dní pred termínom začiatku školenia sú storno podmienky nasledovné:

 • zrušenie účasti na certifikovanom školení menej ako 35 pracovných dní pred termínom začiatku školenia - storno poplatok (bez DPH) tvorí 50% z ceny školenia (bez DPH)

 • zrušenie účasti na certifikovanom školení menej ako 10 pracovných dní pred termínom začiatku školenia - storno poplatok (bez DPH) tvorí 100% z ceny školenia (bez DPH)

Žiadosť o zrušenie necertifikovaných školení je potrebné zaslať najneskôr 10 pracovných dní pred termínom začiatku školenia. Pokiaľ je žiadosť zaslaná neskôr, bude účtovaný storno poplatok (bez DPH) vo výške 100% z ceny školenia (bez DPH).

Storno poplatky sú splatné do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry.

4.2. Testy

Po potvrdení registrácie na test pracovníkom spoločnosti ALEF nie je možné objednávku testu zrušiť, je možné termín testu len zmeniť, najneskôr 2 pracovné dni pred plánovaným termínom testu.

Pokiaľ je žiadosť zaslaná neskôr, bude účtovaný storno poplatok (bez DPH) vo výške 100% z ceny testu (bez DPH).

V prípade omeškania s úhradou storno poplatku alebo administratívneho poplatku vzniká povinnosť uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Viac v článku 5.2. Organizácia - Testy .

5. Organizačné zmeny

5.1. Školenia

Spoločnosť ALEF (ALEF Training Team) si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný termín školenia v prípade neočakávaných udalostí - ochorenie lektora, prerušenie dodávky služieb (ako je napr. elektrická energia, internet apod.)

Spoločnosť ALEF si tiež vyhradzuje právo zrušiť termín školenia v prípade, že sa nenaplní dostatočný počet účastníkov potrebný na jeho realizáciu. V takom prípade bude objednávateľ školenia a prihlásení účastníci kontaktovaní s novým možným termínom.

5.2. Testy

Termín testu je možné zmeniť, je však potrebné ohľadom zmeny termínu kontaktovať osobu, ktorá registráciu na príslušný test potvrdzovala, a to najneskôr 2 pracovné dni pred plánovaným termínom testu. Zmena termínu je bezplatná.

Pri druhej a každej ďalšej zmene termínu testu je účtovaný administratívny poplatok vo výške 20 EUR (bez DPH). Tento administratívny poplatok je splatný do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry.

Informácie o zmene termínu je potrebné zaslať najneskôr 2 pracovné dni pred termínom konania na sk-testing@alef.com. Ak je zmena termínu možná, bude spoločnosťou ALEF potvrdená.

6. Elektronické materiály

V súvislosti s novým trendom poskytovania elektronických školiacich materiálov k certifikovaným Cisco školeniam, je potrebné, aby si účastníci na prezenčné školenie su sebou priniesli notebook, ak k tomu budú vyzvaní. Prípadne môžu minimálne týždeň pred termínom zahájenia školenia požiadať o jeho bezplatné zapožičanie.

7. Ochrana autorských práv a ďalších práv tretích osôb

Je vyslovene zakázané vyhotovovať akékoľvek audio alebo video nahrávky zo školení. Pri porušení tohto zákazu účastníkom školenia môže byť účastníkova účasť na školení ukončená s tým, že objednávateľ školenia v takom prípade nemá právo na vrátenie ceny školenia takého účastníka.

Je vyslovene zakázané distribuovať obdržané digitálne a tlačené školiace materiály na školenie. Školiace materiály sú výhradne určené pre účastníka školenia.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto OP, právne vzťahy z nich vznikajúce či s nimi súvisiace vrátane vzťahov mimozmluvných (ak je pre ne voľba práva prípustná), sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného. V záležitostiach týmito OP neupravených sa právny vzťah medzi objednávateľom školenia a/alebo testu a spoločnosťou ALEF riadi Občianskym zákonníkom.

   

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto