Uslovi poslovanja

Uslovi poslovanja trening i testing centra kompanije

ALEF Distribucija Adria, d.o.o. (u daljem tekstu “UP”)

Verzija 1.0
Važi od 01.01.2019. godine

1. Uvodne odredbe

Ovi poslovni uslovi i odredbe regulišu pravne odnose između korisnika obuke i/ili kurseva i/ili testova u slučaju da obuka ili kurs predstavlja test ili se završava sa testom (u daljem tekstu “Trening”) i Trening isporučioca, ALEF Distribucija Adria, d.o.o., matični broj: 21099317, sa sedištem: Bulevar Mihajla Pupina 10L, 11070 Beograd, održavani od strane Opštinskog suda u Beogradu (u daljem tekstu “ALEF”).

Ovi poslovni uslovi i odredbe mogu biti jednostrano izmenjeni od strane ALEF kompanije. Prava i dužnosti klijenta za obuku i ALEF-a se, međutim, uvek regulišu Zakonom o krivičnom postupku, sa formulacijom koja je na snazi u vreme kada je nalog dokazano poslat ALEF-u; takav tekst UP je obavezujući za Trening klijenta.

Na Trening klijentu je da nadgleda trenutni sadržaj UP (tekst UP se kontinuirano označava brojem verzije) i da se konstantno upoznaje sa UP. Sve verzije UP, uključujući trenutno važeću verziju, objavljene su na ALEF internet stranici: https://training.alef.com/rs.

Cene obuka su navedene na gore pomenutoj internet stranici i one su izražene bez PDV-a.

2. Naručivanje obuke

Klijent može naručiti Trening na internet stranici https://training.alef.com/rs ili slanjem email-a na adresu rs-training@alef.com. Svaka narudžbenica mora imati sve rekvizite nepohodne za fakturisanje i posebnu registraciju:

  • Informacije o pravnom i fizičkom licu (Trening klijent) za koje će biti izdata faktura uključujući sedište i poreski identifikacioni broj, ako je PDV obveznik;
  • Izričito se pozivajući na to da se nalog i prava i obaveze koje proističu iz njega regulišu važećim UP kompanije ALEF koji je objavljen na internet stranici https://training.alef.com/rs, sa kojom se Trening klijent upoznao i za koji se obavezuje da će se pridržavati;
  • Ime, prezime i kontakt podaci učesnika Treninga
  • Vrsta obuke i termin kada učesnici žele da prisustvuju;
  • Izabrani način plaćanja (faktura, ALEF Trening krediti ili Cisco Learning krediti, ako ih Trening klijent poseduje). 

Nakon prijema narudžbenice, ALEF Trening tim će u roku od 48 sati poslati svakom Trening klijentu i registrovanom učesniku potvrdu narudžbenice ukoliko je obuka besplatna. U slučaju da je termin odabranog Treninga popunjen, Trening klijent i svaki registrovani učesnik će biti kontaktiran sa ponudom o alternativnim terminima.

Najmanje nedelju dana pre početka Treninga, Trening učesnici će dobiti poziv za obuku sa više informacija u vezi sa organizacijom, kao što su datum početka Treninga, lokacija održavanja i mogućnosti parkiranja u okolini.

3. Plaćanje Treninga

Naknada za Trening uključuje nastavu, korišćenje računara, material za obuku i izdavanje sertifikata sa kojim se potvrđuje da je obuka sprovedena. Cena Treninga takođe uključuje piće za vreme pauza, kao i ručak ukoliko se Trening održava u Alef Trening centru. U slučaju da se Trening realizuje izvan ovog prostora, obezbeđivanje pića i ručka su stvar dogovora između Trening klienta i kompanije ALEF.

Za postojeće partnere i korisnike plaćanje za Trening se vrši nakon Treninga i standard je da bude u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture. Za nove partnere i korisnike se za prvi Trening izdaje faktura za avansno plaćanje, koju je Trening klijent dužan da plati pre početka obuke. Nakon obuke, Trening klijentu se izdaje faktura – poreski dokument. Posle prvog plaćanja bez problema, tj. plaćanja u fakturisanom iznosu i roku, svaki sledeći Trening se fakturiše po pravilima kao i za postojeće ALEF partnere i korisnike, tj. nakon završetka u roku od 30 dana od dana fakturisanja.

U slučaju da kompanija ima ALEF Trening kredite (ATC), može ih koristiti za plaćanje relevantnih Treninga ili testova sertifikacije. Informacije o trenutnom iznosu i načinu korišćenja ATC mogu se dobiti od ALEF Trening tima.

Ako kompanija ima Cisco Learning kredite (CLC), oni se mogu koristiti isklučivo za sertifikovane Cisco Treninge.

U slučaju kašnjenja u plaćanju, Trening klijent je u obavezi da plati ALEF zateznu kamatu po stopi od 0.05% neplaćenog iznosa za svaki dan kašnjenja.

4. Uslovi otkazivanja

Zahtev za besplatno otkazivanje prisustva na sertifikovanom Treningu mora biti poslat najkasnije u roku od 35 radnih dana od dana početka Treninga na email adresu  rs-training@alef.com, ili relevantnom članu ALEF Trening tima koji je potvrdio narudžbenicu. U slučaju otkazivanja manje od 35 radnih dana pre početka Treninga, uslovi otkazivanja su sledeći:

  • Otkazivanje učešća na sertifikovanom treningu manje od 35 radnih dana od dana početka Treninga – naknada za otkazivanje je (bez PDV-a) 50% od cene Treninga (bez PDV-a);
  • Otkazivanje učešća na sertifikovanom treningu manje od 10 radnih dana od dana početka Treninga – naknada za otkazivanje je (bez PDV-a) 100% od cene Treninga (bez PDV-a).

Zahtev za otkazivanje nesertifikovanog Treninga mora biti poslat najkasnije 10 radnih dana pre početka Treninga. Ako je zahtev poslat kasnije, naplaćuje se naknada za otkazivanje (bez PDV-a) u ukupnom iznosu od 100% od cene Treninga (bez PDV-a).

Troškovi otkazivanja se plaćuju u roku od 14 radnih dana od dana fakturisanja.

Nakon registracije za sertifikovani test, koji upotpunjuje sertifikovani Trening, nije moguće otkazati narudžbenicu. Datum testa je moguće promeniti, ali za izmenu datuma neophodno je kontaktirati osobu koja je potvrdila registraciju za relevantni test, ne kasnije od 3 radna dana pre planiranog početka sertifikacionog testa.

U slučaju ponovne, druge promene datuma testa za sertifikaciju, naplaćuje se administrativna taksa u ukupnom iznosu od 20 EUR + PDV. Rok za plaćanje ove administrativne takse je 14 radnih dana od dana fakturisanja. Informacije o promeni datuma testa moraju biti poslate, ne kasnije od 3 radna dana pre planiranog datuma početka testa, na email adresu rs-training@alef.com. Ukoliko je promena datuma moguća, to će biti potvrđeno od strane ALEF Trening tima. 

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem naknade za otkazivanje ili administrativne takse, obaveza je da se plati zatezna kamata u iznosu od 0.05% neplaćenog iznosa za svaki dan kašnjenja.

5. Organizacione promene

ALEF (ALEF Trening tim) zadržava pravo da otkaže planirani datum Treninga u slučaju neočekivanih događaja —bolesti predavača, obustava pružanja usluga (kao što je električna energija, pristup internetu, itd.).

ALEF takođe zadržava pravo da otkaže Trening u slučaju da ne postoji dovoljan broj učesnika za realizaciju obuke. U tom slučaju, Trening klijent i registrovani učesnici će biti kontaktirani sa ponudom novog mogućeg datuma Treninga.

6. Elektronski materijal

U odnosu na novi trend za obezbeđivanjem elektronskog materijala za sertifikovane Treninge, potrebno je da učesnici Treninga ponesu sa sobom laptop, ili mogu najmanje nedelju dana pre početka Treninga da zatraže da im se besplatno obezbedi korišćenje laptopa.

7. Završne odredbe

Ovi UP, pravni odnosi koji iz njih proizilaze, ili su u vezi sa njima, uključujući i vanugovorne odnose (ako je izbor prava prihvatljiv), regulisani su pravnim poretkom Republike Srbije, isključujući suprostavljene standarde međunarodnog privatnog prava. U pitanjima koja nisu regulisana ovim UP, pravni odnos između Trening klijenta i ALEF kompanije reguliše se posebno, Građanskim zakonikom. 

U slučaju sporova u skladu sa ovim UP ili u vezi sa njima, nadležnost prvostepenog suda je sledeća: ako je data teritorijalna nadležnost regionalnih sudova, Okružni sud u Beogradu je nadležni lokalni sud, ako je data nadležnost Okružnih sudova, takođe Okružni sud u Beogradu ima lokalnu nadležnost.

Odredbe prethodne rečenice su obavezujuće samo ako je pravni odnos između Trening klijenta i ALEF kompanije pravni odnos između poduzetnika u toku njihovog poslovanja.

   

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto