ÁSZF

ALEF Distribution HU Kft. képzéseinek és vizsgáinak
szerződési feltételei (a továbbiakban „ÁSZF“)

1.0 verzió
Hatályos 2019.01.01-től

1. Bevezetés

Ezek a szerződési feltételek az irányadók a képzés és/vagy tanfolyam és/vagy teszt (a továbbiakban: a „képzés”) megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) és képzési szolgáltató, az ALEF Distribution HU Kft. (adószáma: 12966615-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09712354; székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. 3. emelet, a továbbiakban „ALEF”) közötti jogviszonyra.

Ezeket a szerződési feltételeket az ALEF egyoldalúan megváltoztathatja. A Megrendelő és az ALEF kötelezettségeire és jogaira mindig az ALEF bizonyíthatóan küldött megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF-e az irányadó, a képzés megrendelője számára az ÁSZF ilyen változata kötelezőnek számít.

A Megrendelőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ÁSZF aktuális verzióját (az ÁSZF szövege folyamatosan meg van jelölve verziószámmal) és megismernie annak tartalmát. Az ÁSZF összes változata, beleértve a jelenleg hatályos verziót, letölthető módon közzé van téve az ALEF honlapján: https://training.alef.com/hu

A képzések árai a fenti honlapon szerepelnek. Az árak ÁFA nélkül értendők.

2. A képzés megrendelése

A képzés megrendelhető a https://training.alef.com/hu honlapon keresztül, vagy a hu-training@alef.com e-mail címen. Minden megrendelésnek tartalmaznia kell a későbbi számlázáshoz és a bejelentkezéshez szükséges adatokat, konkrétan:

  • annak a természetes vagy jogi személynek (Megrendelő) az adatait, akinek a képzés díja kiszámlázásra kerül, ideértve a székhelyét és az adószámát, amennyiben áfafizetésre kötelezett,
  • a képzésben résztvevő(k) neve és elérhetősége,
  • a képzés típusa és az időpontja, amikor a résztvevő(k) szeretnének részt venni,
  • a kiválasztott fizetési mód (számla, ALEF Training Credits vagy Cisco Learning Credits, ha a Megrendelő számára rendelkezésre áll)

Az ALEF Training Team munkatársa miután megkapta a megrendelést, 48 órán belül elküldi a Megrendelőnek és az összes regisztrált résztvevőnek a megrendelés visszaigazolását, ha a képzés időpontja szabad. Abban az esetben, ha a kiválasztott képzési időpontra már nincs szabad hely, a képzés megrendelője és az összes regisztrált résztvevő információt kap a kínált alternatív időpontokról.

Legalább egy héttel a képzés indulása előtt, az ALEF tájékoztatja a résztvevőket a részletes szervezési információkról, például a képzés pontos kezdő napjáról, helyszínéről és parkolási lehetőségekről.

Az ALEF bármikor jogosult a nappali képzés formátumát online képzésre és fordítva megváltoztatni. A jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseit ez nem érinti.

3. A képzés kifizetése

A részvételi díj magában foglalja a tanítást, a számítástechnika használatát, a tananyagot és a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt. A képzés költsége tartalmazza a különféle üdítő italokat és meleg ebédet, ha a képzés az ALEF Distribution HU Kft. irodájának területén történik. Abban az esetben, ha a képzésre nem az ALEF Distribution HU Kft. irodájának területén kerül sor, az üdítők és az ebéd biztosítása a Megrendelő és az ALEF külön megállapodásának tárgyát képezi.

A képzés díjának kiegyenlítése a meglévő ügyfelek esetében, a képzés befejezése után történik, általában a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül. Az új ügyfeleknek az első képzésre az ALEF egy előlegszámlát állít ki, amelyet a Megrendelő köteles a képzés megkezdéséig kiegyenlíteni. A képzés befejezését követően az ügyfél számlát – adóügyi bizonylatot kap, mely közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. Abban az esetben, ha a fizetés problémamentes, azaz a megjelölt fizetési határidőben a kiszámlázott összeg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül, az ALEF lehetőséget ad arra, hogy a Megrendelő minden további képzést már úgy egyenlítsen ki, mint meglévő ügyfelek esetében, azaz a képzés befejezését követően a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül.

Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezik az ALEF Training Credits-kel (ATC), ezeket fel lehet használni az adott képzés kifizetésére vagy tanúsításra. A pontok aktuális egyenlegéről és azok használatáról konkrét információt az ALEF Training Team ad.

Ha a Megrendelő Cisco Learning Credits-kel (CLC) rendelkezik, ezeket csak a tanúsított Cisco képzésekre lehet felhasználni.

A képzés árának késedelmes kiegyenlítése esetén a képzés megrendelője köteles késedelmi kamatot fizetni az ALEF-nek, a fennmaradó összeg 0,05%-át a késedelem minden napjára.

4. Lemondási feltételek

A tanúsított képzésen való részvétel ingyenes megszüntetése igényelhető legkésőbb 35 munkanappal a képzés indulása előtt a hu-training@alef.com e-mai címen vagy az ALEF Training Team illetékes munkatársánál, aki a megrendelést megerősítette. A képzés indulása előtt kevesebb, mint 35 nappal történő lemondás esetén a lemondási feltételek a következők:

  • a tanúsított képzésen való részvétel lemondása kevesebb, mint 35 munkanappal a képzés indulása előtt - lemondási díj (ÁFA nélkül) a képzés árának 50% -a (ÁFA nélkül)
  • a tanúsított képzésen való részvétel lemondása kevesebb, mint 10 munkanappal a képzés indulása előtt – lemondási  díj (ÁFA nélkül) a képzés árának 100% -a (ÁFA nélkül)

A nem tanúsított képzés törlésére irányuló kérelmet legkésőbb a képzés kezdete előtt 10 munkanapon belül meg kell küldeni. Ha a kérelmet később küldik el, a képzés költségének 100% -át (ÁFA nélkül) kitevő lemondási díjat (ÁFA nélkül) számolunk fel.

A lemondási díj a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül esedékes.

Miután a Megrendelő megkapta a regisztrációját a tanúsítási tesztre, amellyel befejeződik a tanúsított képzés, a tanúsítási teszt megrendelését már nem lehet törölni. A teszt időpontját megváltoztathatjuk, de a tanúsítási teszt tervezett megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal kell kapcsolatba lépni a tesztet regisztráló személlyel.

A tanúsított teszt időpontjának második módosításánál 20 eurós adminisztratív díjat (ÁFA nélkül) számolunk fel. Ez az adminisztrációs díj a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül fizetendő. A teszt időpontjának megváltoztatására vonatkozó információkat legkésőbb a teszt időpontját megelőző 3 munkanapon belül a hu-training@alef.com címre kell elküldeni. Ha az időpont megváltoztatása lehetséges, azt az ALEF megerősíti.

A lemondási díj vagy adminisztrációs díj késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot kell fizetni, mely a fennmaradó összeg 0,05%-a a késedelem minden napjára.

5. Szervezési változások

Az ALEF (ALEF Training Team) fenntartja magának a jogot, hogy váratlan események esetén - az előadó megbetegedése, a szolgáltatásnyújtás megszakítása (pl. villamos energia, internet stb.) - lemondja a tervezett képzés időpontját.

Az ALEF fenntartja magának a jogot arra, hogy megszüntesse a képzés időpontját, ha nincs a teljesítéséhez szükséges elegendő számú résztvevő. Ebben az esetben a képzés megrendelőjét és a bejelentkezett résztvevőket tájékoztatja az új lehetséges időpontról.

6. Elektronikus anyagok

Az elektronikus képzési anyagok a tanúsított Cisco-képzéshez való nyújtásának új trendjével összefüggésben a résztvevőknek magukkal kell vinniük notebookjaikat, vagy legalább egy héttel a képzés kezdete előtt igényelni azok ingyenes kikölcsönzését.

Az elektronikus képzési anyagok az ALEF, illetve a képzést tartó előadó szellemi tulajdonának minősülnek, azok az ALEF írásos engedélye nélkül nem használhatók fel, nem hozhatók nyilvánosságra, illetve nem továbbíthatók harmadik személy részére.

7. A szerzői jogok és harmadik fél/felek egyéb jogainak védelme

A tréningről kifejezetten tilos bármilyen hang- vagy videofelvételt készíteni. Abban az esetben, ha ezt a tilalmat a képzés résztvevője / résztvevői megsértik, a résztvevőknek a képzésben való részvétele megszüntethető azzal a feltétellel, hogy ilyen esetben a képzés kliense nem jogosult a képzés árának visszatérítésére. 

Kifejezetten tilos a kapott digitális és nyomtatott oktatási anyagok terjesztése a képzésről. A képzési anyagok kizárólag a képzés résztvevőjének / résztvevőinek szólnak.

7. Záró rendelkezések

Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan adatváltozásról, amely a kettőjük között megkötött szerződés teljesítését érinti, így különösen a bankszámlaszám, valamely elérhetőség vagy a kapcsolattartó személy változása. Az értesítés elmulasztásából adódó minden kár az értesítést elmulasztó felet terheli.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak, különösen, de nem kizárólagosan a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvre.

Amennyiben a Felek között olyan megállapodás jön létre, amely a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltér, a Felek közti megállapodásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, az nincs kihatással a többi szerződési feltétel érvényességére.

Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, kölcsönös egyeztetés útján rendezik, ennek sikertelensége esetén a Felek jogvitájában az eljáró bíróság illetékességét alávetés alapján az ALEF mindenkori székhelye alapozza meg. Felek alkalmazandó jogként a magyar jogot kötik ki.

   

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto