ÁSZF

ALEF Distribution HU Kft. képzéseinek és vizsgáinak
szerződési feltételei (a továbbiakban „ÁSZF“)

1.0 verzió
Hatályos 2019.01.01-től

1. Bevezetés

Ezek a szerződési feltételek az irányadók a képzés és/vagy tanfolyam és/vagy teszt (a továbbiakban: a „képzés”) megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) és képzési szolgáltató, az ALEF Distribution HU Kft. (adószáma: 12966615-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09712354; székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. 3. emelet, a továbbiakban „ALEF”) közötti jogviszonyra.

Ezeket a szerződési feltételeket az ALEF egyoldalúan megváltoztathatja. A Megrendelő és az ALEF kötelezettségeire és jogaira mindig az ALEF bizonyíthatóan küldött megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF-e az irányadó, a képzés megrendelője számára az ÁSZF ilyen változata kötelezőnek számít.

A Megrendelőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ÁSZF aktuális verzióját (az ÁSZF szövege folyamatosan meg van jelölve verziószámmal) és megismernie annak tartalmát. Az ÁSZF összes változata, beleértve a jelenleg hatályos verziót, letölthető módon közzé van téve az ALEF honlapján: https://training.alef.com/hu

A képzések árai a fenti honlapon szerepelnek. Az árak ÁFA nélkül értendők.

2. A képzés megrendelése

A képzés megrendelhető a https://training.alef.com/hu honlapon keresztül, vagy a hu-training@alef.com e-mail címen. Minden megrendelésnek tartalmaznia kell a későbbi számlázáshoz és a bejelentkezéshez szükséges adatokat, konkrétan:

  • annak a természetes vagy jogi személynek (Megrendelő) az adatait, akinek a képzés díja kiszámlázásra kerül, ideértve a székhelyét és az adószámát, amennyiben áfafizetésre kötelezett,
  • a képzésben résztvevő(k) neve és elérhetősége,
  • a képzés típusa és az időpontja, amikor a résztvevő(k) szeretnének részt venni,
  • a kiválasztott fizetési mód (számla, ALEF Training Credits vagy Cisco Learning Credits, ha a Megrendelő számára rendelkezésre áll)

Az ALEF Training Team munkatársa miután megkapta a megrendelést, 48 órán belül elküldi a Megrendelőnek és az összes regisztrált résztvevőnek a megrendelés visszaigazolását, ha a képzés időpontja szabad. Abban az esetben, ha a kiválasztott képzési időpontra már nincs szabad hely, a képzés megrendelője és az összes regisztrált résztvevő információt kap a kínált alternatív időpontokról.

Legalább egy héttel a képzés indulása előtt, az ALEF tájékoztatja a résztvevőket a részletes szervezési információkról, például a képzés pontos kezdő napjáról, helyszínéről és parkolási lehetőségekről.

3. A képzés kifizetése

A részvételi díj magában foglalja a tanítást, a számítástechnika használatát, a tananyagot és a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt. A képzés költsége tartalmazza a különféle üdítő italokat és meleg ebédet, ha a képzés az ALEF Distribution HU Kft. irodájának területén történik. Abban az esetben, ha a képzésre nem az ALEF Distribution HU Kft. irodájának területén kerül sor, az üdítők és az ebéd biztosítása a Megrendelő és az ALEF külön megállapodásának tárgyát képezi.

A képzés díjának kiegyenlítése a meglévő ügyfelek esetében, a képzés befejezése után történik, általában a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül. Az új ügyfeleknek az első képzésre az ALEF egy előlegszámlát állít ki, amelyet a Megrendelő köteles a képzés megkezdéséig kiegyenlíteni. A képzés befejezését követően az ügyfél számlát – adóügyi bizonylatot kap. Abban az esetben, ha a fizetés problémamentes, azaz a megjelölt fizetési határidőben a kiszámlázott összeg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül, az ALEF lehetőséget ad arra, hogy a Megrendelő minden további képzést már úgy egyenlítsen ki, mint meglévő ügyfelek esetében, azaz a képzés befejezését követően a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül.

Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezik az ALEF Training Credits-kel (ATC), ezeket fel lehet használni az adott képzés kifizetésére vagy tanúsításra. A pontok aktuális egyenlegéről és azok használatáról konkrét információt az ALEF Training Team ad.

Ha a Megrendelő Cisco Learning Credits-kel (CLC) rendelkezik, ezeket csak a tanúsított Cisco képzésekre lehet felhasználni.

A képzés árának késedelmes kiegyenlítése esetén a képzés megrendelője köteles késedelmi kamatot fizetni az ALEF-nek, a fennmaradó összeg 0,05%-át a késedelem minden napjára.

4. Lemondási feltételek

A tanúsított képzésen való részvétel ingyenes megszüntetése igényelhető legkésőbb 35 munkanappal a képzés indulása előtt a hu-training@alef.com e-mai címen vagy az ALEF Training Team illetékes munkatársánál, aki a megrendelést megerősítette. A képzés indulása előtt kevesebb, mint 35 nappal történő lemondás esetén a lemondási feltételek a következők:

  • a tanúsított képzésen való részvétel lemondása kevesebb, mint 35 munkanappal a képzés indulása előtt - lemondási díj (ÁFA nélkül) a képzés árának 50% -a (ÁFA nélkül)
  • a tanúsított képzésen való részvétel lemondása kevesebb, mint 10 munkanappal a képzés indulása előtt – lemondási  díj (ÁFA nélkül) a képzés árának 100% -a (ÁFA nélkül)

A nem tanúsított képzés törlésére irányuló kérelmet legkésőbb a képzés kezdete előtt 10 munkanapon belül meg kell küldeni. Ha a kérelmet később küldik el, a képzés költségének 100% -át (ÁFA nélkül) kitevő lemondási díjat (ÁFA nélkül) számolunk fel.

A lemondási díj a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül esedékes.

Miután a Megrendelő megkapta a regisztrációját a tanúsítási tesztre, amellyel befejeződik a tanúsított képzés, a tanúsítási teszt megrendelését már nem lehet törölni. A teszt időpontját megváltoztathatjuk, de a tanúsítási teszt tervezett megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal kell kapcsolatba lépni a tesztet regisztráló személlyel.

A tanúsított teszt időpontjának második módosításánál 20 eurós adminisztratív díjat (ÁFA nélkül) számolunk fel. Ez az adminisztrációs díj a számla kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül fizetendő. A teszt időpontjának megváltoztatására vonatkozó információkat legkésőbb a teszt időpontját megelőző 3 munkanapon belül a hu-training@alef.com címre kell elküldeni. Ha az időpont megváltoztatása lehetséges, azt az ALEF megerősíti.

A lemondási díj vagy adminisztrációs díj késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot kell fizetni, mely a fennmaradó összeg 0,05%-a a késedelem minden napjára.

5. Szervezési változások

Az ALEF (ALEF Training Team) fenntartja magának a jogot, hogy váratlan események esetén - az előadó megbetegedése, a szolgáltatásnyújtás megszakítása (pl. villamos energia, internet stb.) - lemondja a tervezett képzés időpontját.

Az ALEF fenntartja magának a jogot arra, hogy megszüntesse a képzés időpontját, ha nincs a teljesítéséhez szükséges elegendő számú résztvevő. Ebben az esetben a képzés megrendelőjét és a bejelentkezett résztvevőket tájékoztatja az új lehetséges időpontról.

6. Elektronikus anyagok

Az elektronikus képzési anyagok a tanúsított Cisco-képzéshez való nyújtásának új trendjével összefüggésben a résztvevőknek magukkal kell vinniük notebookjaikat, vagy legalább egy héttel a képzés kezdete előtt igényelni azok ingyenes kikölcsönzését.

Az elektronikus képzési anyagok az ALEF, illetve a képzést tartó előadó szellemi tulajdonának minősülnek, azok az ALEF írásos engedélye nélkül nem használhatók fel, nem hozhatók nyilvánosságra, illetve nem továbbíthatók harmadik személy részére.

7. Záró rendelkezések

Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan adatváltozásról, amely a kettőjük között megkötött szerződés teljesítését érinti, így különösen a bankszámlaszám, valamely elérhetőség vagy a kapcsolattartó személy változása. Az értesítés elmulasztásából adódó minden kár az értesítést elmulasztó felet terheli.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak, különösen, de nem kizárólagosan a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvre.

Amennyiben a Felek között olyan megállapodás jön létre, amely a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltér, a Felek közti megállapodásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, az nincs kihatással a többi szerződési feltétel érvényességére.

Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, kölcsönös egyeztetés útján rendezik, ennek sikertelensége esetén a Felek jogvitájában az eljáró bíróság illetékességét alávetés alapján az ALEF mindenkori székhelye alapozza meg. Felek alkalmazandó jogként a magyar jogot kötik ki.

   

Cisco Learning PartnerCisco Business Enablement Partner     Comptia F5AWS