Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja trening i testing centra kompanije

ALEF Distribucija d.o.o. (u daljem tekstu “UP”)

Verzija 1.0
Važi od 01.01.2019. godine

1. Uvodne odredbe

Ovi poslovni uvjeti i odredbe reguliraju pravne odnose između korisnika edukacija i/ili testova u slučaju da edukacija predstavlja test ili se završava sa testom (u daljem tekstu “Trening”) i Trening isporučitelja, ALEF Distribucija d.o.o., OIB: 45774891519, sa sjedištem: Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, održavani od strane Općinskog suda u Zagrebu (u daljem tekstu “ALEF”).

Ovi poslovni uvjetii i odredbe mogu biti jednostrano izmjenjeni od strane ALEF kompanije. Prava i dužnosti klijenta za edukaciju i ALEF-a se, međutim, uvijek reguliraju Zakonom o krivičnom postupku, sa formulacijom koja je na snazi u vrijeme kad je nalog dokazano poslan ALEF-u; takav tekst UP je obvezujući za Trening klijenta.

Na Trening klijentu je da nadgleda trenutni sadržaj UP (tekst UP se kontinuirano označava brojem verzije) i da se konstantno upoznaje sa UP. Sve verzije UP, uključujući trenutno važeću verziju, objavljene su na ALEF internet stranici: https://training.alef.com/hr.

Cijene edukacija su navedene na gore spomenutoj internet stranici i one su izražene bez PDV-a.

2. Naručivanje edukacije

Klijent može naručiti Trening na internet stranici https://training.alef.com/hr ili slanjem email-a na adresu hr-training@alef.com. Svaka narudžbenica mora imati sve rekvizite nepohodne za fakturiranje i posebnu registraciju:

  • Informacije o pravnom i fizičkom licu (Trening klijent) za koje će biti izdana faktura uključujući sjedište i porezni identifikacijski broj, ako je PDV obveznik;
  • Izričito se pozivajući na to da se nalog i prava i obaveze koje proizlaze iz njega reguliraju važećim UP kompanije ALEF koji je objavljen na internet stranici https://training.alef.com/hr, sa kojom se Trening klijent upoznao i za koji se obvezuje da će se pridržavati;
  • Ime, prezime i kontakt podaci sudionika Treninga
  • Vrsta edukacije i termin kada sudionici žele prisustvovati;
  • Izabrani način plaćanja (faktura, ALEF Trening krediti ili Cisco Learning krediti, ako ih Trening klijent posjeduje). 

Nakon prijema narudžbenice, ALEF Trening tim će u roku od 48 sati poslati svakom Trening klijentu i registriranom sudioniku potvrdu narudžbenice ukoliko je edukacijabesplatna. U slučaju da je termin odabranog Treninga popunjen, Trening klijent i svaki registrirani sudionik će biti kontaktiran s ponudom o alternativnim terminima.

Nekoliko dana prije početka Treninga, Trening sudionici će dobiti poziv za edukaciju koja sadrži više informacija u vezi organizacije, kao što su datum početka Treninga, lokacija održavanja i mogućnosti parkiranja u okolici.

3. Plaćanje Treninga

Naknada za Trening uključuje nastavu, korištenje računaaa, materijal za edukaciju i izdavanje certifikata kojim se potvrđuje da je edukacija sprovedena. Cijena Treninga također uključuje piće za vrijeme pauza, kao i ručak ukoliko se Trening održava u Alef Trening centru. U slučaju da se Trening realizira izvan ovog prostora, osiguravanje pića i ručka su stvar dogovora između Trening klijenta i kompanije ALEF.

Za postojeće partnere i korisnike plaćanje za Trening se vrši nakon Treninga i u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture. Za nove partnere i korisnike se za prvi Trening izdaje faktura za avansno plaćanje, koju je Trening klijent dužan platiti prije početka edukacije. Nakon edukacije, Trening klijentu se izdaje faktura – porezni dokument. Poslije prvog plaćanja bez problema, tj. plaćanja u fakturiranom iznosu i roku, svaki sljedeći Trening se fakturira po pravilima kao i za postojeće ALEF partnere i korisnike, tj. nakon završetka u roku od 30 dana od dana fakturiranja.

U slučaju da kompanija ima ALEF Trening kredite (ATC), može ih koristiti za plaćanje relevantnih Treninga ili testova certifikacije. Informacije o trenutnom iznosu i načinu korištenja ATC mogu se dobiti od ALEF Trening tima.

Ako kompanija ima Cisco Learning kredite (CLC), oni se mogu koristiti isklučivo za certificirane Cisco Treninge.

U slučaju kašnjenja u plaćanju, Trening klijent se obvezuje platiti ALEF zateznu kamatu po stopi od 0.05% neplaćenog iznosa za svaki dan kašnjenja.

4. Uslovi otkazivanja

Zahtjev za besplatno otkazivanje prisustvovanja na certificiranom Treningu mora biti poslan najkasnije u roku od 35 radnih dana od dana početka Treninga na email adresu  hr-training@alef.com, ili relevantnom članu ALEF Trening tima koji je potvrdio narudžbenicu. U slučaju otkazivanja manje od 35 radnih dana prije početka Treninga, uvjeti otkazivanja su sljedeći:

  • Otkazivanje sudjelovanja na certificiranom treningu manje od 35 radnih dana od dana početka Treninga – naknada za otkazivanje je (bez PDV-a) 50% od cijene Treninga (bez PDV-a);
  • Otkazivanje sudjelovanja na certificiranom treningu manje od 10 radnih dana od dana početka Treninga – naknada za otkazivanje je (bez PDV-a) 100% od cijene Treninga (bez PDV-a).

Zahtjev za otkazivanje necertificiranog Treninga mora biti poslan najkasnije 10 radnih dana prije početka Treninga. Ako je zahtjev poslan kasnije, naplaćuje se naknada za otkazivanje (bez PDV-a) u ukupnom iznosu od 100% od cijene Treninga (bez PDV-a).

Troškovi otkazivanja se plaćuju u roku od 14 radnih dana od dana fakturiranja.

Nakon registracije za certificirani test, koji upotpunjuje certificirani Trening, nije moguće otkazati narudžbenicu. Datum testa je moguće promijeniti, ali za izmjenu datuma neophodno je kontaktirati osobu koja je potvrdila registraciju za relevantni test, ne kasnije od 3 radnih dana prije planiranog početka testa za certifikaciju.

U slučaju ponovne, druge promjene datuma testa za certifikaciju, naplaćuje se administrativna taksa u ukupnom iznosu od 20 EUR + PDV. Rok za plaćanje ove administrativne takse je 14 radnih dana od dana fakturiranja. Informacije o promjeni datuma testa moraju biti poslane, ne kasnije od 3 radnih dana prije planiranog datuma početka testa, na email adresu hr-training@alef.com. Ukoliko je promena datuma moguća, to će biti potvrđeno od strane ALEF Trening tima. 

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem naknade za otkazivanje ili administrativne takse, obveza je plaćanje zatezna kamata u iznosu od 0.05% neplaćenog iznosa za svaki dan kašnjenja.

5. Organizacijske promjene

ALEF (ALEF Trening tim) zadržava pravo da otkaže planirani datum Treninga u slučaju neočekivanih događaja —bolesti predavača, obustava pružanja usluga (kao što je električna energija, pristup internetu, itd.).

ALEF također zadržava pravo da otkaže Trening u slučaju da ne postoji dovoljan broj sudionika za realizaciju edukacije. U tom slučaju, Trening klijent i registrirani sudionici će biti kontaktirani sa ponudom novog mogućeg datuma Treninga.

6. Elektronski materijal

U odnosu na novi trend za osiguravanjem elektronskog materijala za certificirane Treninge, potrebno je da sudionici Treninga ponesu sa sobom laptop, ili mogu najmanje tjedan dana prije početka Treninga zatražiti da im se besplatno osigura korištenje laptopa.

7. Završne odredbe

Ovi UP, pravni odnosi koji iz njih proizlaze, ili su u vezi s njima, uključujući i vanugovorne odnose (ako je izbor prava prihvatljiv), regulirani su pravnim poretkom Republike Hrvatske, isključujući suprostavljene standarde međunarodnog privatnog prava. U pitanjima koja nisu regulirana ovim UP, pravni odnos između Trening klijenta i ALEF kompanije regulira se posebno, Građanskim zakonikom. 

U slučaju sporova u skladu sa ovim UP ili u vezi s njima, nadležnost prvostupanjskog suda je sljedeća: ako je dana teritorijalna nadležnost regionalnih sudova, Okružni sud u Zagrebu je nadležni lokalni sud, ako je dana nadležnost Okružnih sudova, također Okružni sud u Zagrebu ima lokalnu nadležnost.

Odredbe prethodne rečenice su obvezujuće samo ako je pravni odnos između Trening klijenta i ALEF kompanije pravni odnos između poduzetnika tijekom njihovog poslovanja.

   

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto