Obchodní podmínky

Obchodní podmínky školení a testů
společnosti ALEF NULA, a.s. (dále jen „OP“)

Verze 1.0
Účinnost od 1.1.2021

1. Úvodní ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy objednatele prezenčních a on-line školení a/nebo kurzů a/nebo testů v případě, že školení nebo kurz je takovým testem nebo testy zakončován (dále jen „školení“) a poskytovatele školení, společnosti ALEF NULA, a.s., IČO 618 58 579, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 2727 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost ALEF“). 

Tyto obchodní podmínky mohou být společností ALEF jednostranně měněny. Práva a povinnosti objednatele školení a společnosti ALEF se však vždy řídí OP ve znění účinném v době, kdy byla objednávka prokazatelně odeslána společnosti ALEF; takové znění OP je pro objednatele školení závazné.

Je věcí objednatele školení, aby průběžně sledoval aktuální znění OP (znění OP je průběžně označováno číslem verze) a s OP se průběžně seznamoval. Všechny verze OP včetně verze aktuálně účinné jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti ALEF https://training.alef.com/cz

Ceny školení jsou uvedeny na shora uvedených internetových stránkách. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

2. Objednání školení

Objednávky školení je možné objednatelem školení realizovat prostřednictvím webové stránky www.training.alef.com nebo emailem cz-training@alef.com. Každá objednávka musí mít náležitosti, které jsou následně potřebné pro fakturaci a konkrétní přihlášení, a to:

  • údaje právnické nebo fyzické osoby (objednatele školení), na kterou bude vystavena faktura včetně sídla a DIČ, je-li plátcem DPH
  • výslovný odkaz, že objednávka a práva a povinností z ní vzniklé se řídí účinnými OP společnosti ALEF uveřejněné na webových stránkách https://training.alef.com/cz, se kterými se objednatel školení seznámil a kterými se zavazuje řídit
  • jméno, příjmení a kontaktní údaje účastníka/účastníků školení
  • typ školení a datum, kterého se účastník/účastníci chtějí zúčastnit
  • zvolený způsob platby (faktura, ALEF Training Credits, či Cisco Learning Credits, pokud je má objednatel školení k dispozici)

Po přijetí objednávky odešle pracovník ALEF Training Team společnosti ALEF každému objednateli školení a každému přihlášenému účastníkovi do 48 hodin potvrzení objednávky, je-li termín školení volný. V případě, že je termín zvoleného školení už naplněný, budou objednatel školení a každý přihlášený účastník kontaktován s nabídkou alternativních termínů konání.

Minimálně týden před začátkem školení účastníci školení obdrží pozvánku s bližšími organizačními informacemi, jakými jsou termín začátku školení, místo konání, či možnosti parkování.

Společnost ALEF je oprávněna kdykoliv změnit formát prezenčního školení na on-line školení a naopak. Ostatní ustanovení těchto OP tím nejsou dotčena.

Opakovaná účast na on-line školeni

Opakovaná účast na on-line školení je dostupná pouze pro vILT* Cisco certifikovaná školení.

*vILT (Virtual Instructor-Led Training) je forma distančního vzdělávání, kde instruktor vede školení z učebny prostřednictvím online platformy.

Objednatel školení může pro účastníka/účastníky školení objednat opakovanou účast na školení nebo jeho části. Opakovaná účast je vždy pouze teoretická, bez zapojení účastníka/účastníků školení do praktické části. Účastník/účastníci školení v takovém případě pracují s materiály, které obdržel/obdrželi na prvním termínu on-line školení, a to bez možnosti přístupu do laboratorního prostředí.

Objednatel školení může požádat o opakovanou účast účastníka/účastníků na on-line školení nejpozději do jednoho měsíce od skončení původního on-line školení, a to e-mailem na cz-training@alef.com. V e-mailu může Objednatel školení uvést konkrétní jím požadovaný termín opakovaného on-line školení nebo jeho části. V případě, že termín on-line školení daného obsahu není vypsán nebo bude plně obsazen účastníky školení, kteří se daného školení účastní poprvé, pracovník ALEF bude objednatele školení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu. Tento náhradní termín on-line školení si pak objednatel školení může u společnosti ALEF objednat na shora uvedené e-mailové adrese. Bez ohledu na shora uvedené však platí, že možnost účastníka/účastníků školení vykonat opakovanou účast na on-line školení zaniká po uplynutí 12 měsíců od skončení původního on-line školení, pokud se společnost ALEF s objednatelem školení nedohodne jinak.

Podmínkou pro umožnění opakované účasti účastníka/účastníků on-line školení je úhrada prvního termínu on-line školení. Za opakované on-line školení se účastnický poplatek nehradí. Není však možné se opakovaně zúčastnit on-line školení v případě, že je dané školení staženo z nabídky společnosti ALEF nebo již v uvedené lhůtě není společností ALEF vypsán žádný další termín daného on-line školení.

3. Úhrada školení

Účastnický poplatek za školení zahrnuje výuku, použití výpočetní techniky, studijní materiály a vystavení osvědčení o absolvování školení. V ceně školení je zahrnuté i občerstvení včetně nápojů různého druhu a teplý oběd v případě, že školení probíhá v prostorech Alef Training Centra. V případě realizace školení mimo těchto prostorů je občerstvení a oběd věcí dohody objednatele školení a společnosti ALEF.

Úhrada cen školení probíhá v případě již existujících zákazníků až po školení, standardně do 14 pracovních dní od doručení faktury. U nových zákazníků je na první školení vystavována zálohová faktura, kterou je objednatel školení povinen uhradit do začátku školení. Po školení je objednateli školení vystavena faktura – daňový doklad. V případě bezproblémové úhrady, t.j. ve fakturované částce a termínu, je každé další školení už placené stejně jako v případě již existujících zákazníků společnosti ALEF, tedy až po jeho ukončení do 14 pracovních dnů od doručení faktury.

V případě, že společnost má k dispozici ALEF Training Credits (ATC), tyto může využít jako platbu za příslušné školení, případně certifikaci. Informace o aktuální výši a způsobu jejich čerpání bližší informace podá ALEF Training Team společnosti ALEF.

V případě prodlení s úhradou ceny školení vzniká povinnost objednatele školení uhradit společnosti ALEF úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Storno podmínky

Žádost o bezplatné zrušení účasti na certifikovaném školení je třeba zaslat nejpozději do 35 pracovních dnů před termínem začátku školení na cz-training@alef.com, případně příslušnému pracovníkovi ALEF Training Teamu společnosti ALEF, kterým byla objednávka potvrzená. V případě zrušení účasti méně než 35 pracovních dní před termínem začátku školení jsou storno podmínky následující:

  • zrušení účasti na certifikovaném školení méně než 35 pracovních dní před termínem začátku školení -  storno poplatek činí (bez DPH) činí 50% z ceny školení (bez DPH)
  • zrušení účasti n a certifikovaném školení méně než 10 pracovních dní před termínem začátku školení - storno poplatek (bez DPH) činí 100% z ceny školení (bez DPH)

Žádost o zrušení necertifikovaných školení je potřeba zaslat nejpozději 10 pracovních dní před začátkem termínu začátku školení. Pokud je žádost zaslána později, bude účtován storno poplatek (bez DPH) ve výši 100% z ceny školení (bez DPH).

Storno poplatky jsou splatné do 14 pracovních dnů od doručení faktury.

Po obdržení registrace na certifikační test, jímž je zakončeno certifikované školení nelze objednávku certifikačního testu zrušit. Termín testu lze změnit, je však ohledně přeložení termínu nutné kontaktovat osobu, která registraci na příslušný test potvrzovala, a to nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným začátkem certifikačního testu.

Při druhé změně termínu certifikačního testu je účtován administrativní poplatek ve výší 20 EUR (bez DPH). Tento administrativní poplatek je splatný do 14 pracovních dnů od doručení faktury. Informace o změně termínu je potřeba zaslat nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání na cz-training@alef.com. Je-li změna termínu možná, bude společností ALEF potvrzena.

V případě prodlení s úhradou storno poplatku nebo administrativního poplatku vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Organizační změny

Společnost ALEF (ALEF Training Team) si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín školení v případě neočekávaných událostí - nemoc lektora, přerušení dodávky služeb (jako je např. elektrická energie, internet apod.)

Společnost ALEF si rovněž vyhrazuje právo zrušit termín školení v případě, že se nenaplní dostatečný počet účastníků potřebný na jeho realizaci. V takovém případě bude objednatel školení a přihlášení účastníci kontaktováni s novým možným termínem.

6. Elektronické materiály

V souvislosti s novým trendem poskytování elektronických školících materiálů k certifikovaným Cisco školením, je potřeba, aby si účastníci na prezenčním školení s sebou přinesli notebook, případně mohou minimálně týden před termínem zahájení školení požádat o jeho bezplatné zapůjčení.

7. Ochrana autorských práv

Je výslovně zakázáno pořizovat jakékoliv audio nebo video nahrávky ze školení. Při poruše tohoto zákazu účastníkem/účastníky školení může být účast na školení účastníkovi/účastníkům ukončena s tím, že objednatel školení v takovém případě nemá právo na vrácení ceny školení takového účastníka/účastníků školení.

Je výslovně zakázáno distribuovat obdržené digitální a tištěné školící materiály na školení. Školící materiály jsou výhradně určeny pro účastníka/účastníky školení.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto OP, právní vztahy z ní vznikající či s ní související včetně vztahů mimosmluvních (je-li pro ně volba práva přípustná), se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V záležitostech těmito OP neupravených se právní vztah mezi objednatelem školení a společností ALEF řídí zejména občanským zákoníkem.

Pro případ vzniku sporů z těchto OP anebo v souvislosti s nimi je dána místní příslušnost věcně příslušného soudu prvního stupně takto: je-li dána věcná příslušnost krajských soudů, je místně příslušným Městský soud v Praze, je-li dána věcná příslušnost okresních soudů, je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 8.

Ustanovení předchozí věty je závazné pouze tehdy, pokud právní vztah mezi objednatelem školení a společností ALEF je právním vztahem mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.

   

Cisco Learning Partner    Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto